مهندسين مشاور شرکت در سال 1385 ه . ش تاسيس گرديد.

اين مشاور داراي رتبه بندي در گروههاي راهسازي ، ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، اداري و صنعتي مي باشد . سهامداران و ساير اعضاي اين شركت داراي سابقه قبل از تاسيس شركت بوده و سابقه كار آنها سرمايه اصلي شركت مي باشد.

خط مشي کیفیت

شرکت خـط مشي سيستمي خود را برمبناي قابليت ها و توانايي هاي بالقوه و بالفعل شرکت تدوين نموده و اجراي آنها را از تمامی كاركنان انتظار دارد. خط مشی توسط مدیر عامل تصویب شده است. خط مشي و راهبردها به گونه اي تبيين گرديده كه سه عامل: 

1. رضایت کارفرما

2. بهبود مستمر

3. آموزش کارکنان

با ايجاد اهداف و اجراي برنامه هاي وابسته و مرتبط در دراز مدت تضمين گردد. مدیریت عامل به منظور اطمينان از درك و اجراء خط مشي و همچنين اطمينان از اثر بخشي آن در سطوح مختلف سازمان ضمن ترتيب دادن دوره ها و جلسات آموزشي در ارتباط با خط مشي براي اين سطوح، نماينده مديريت را موظف مي داند تا ضمن بررسي ميزان درك و اجراء خط مشي در مميزي هاي داخلي سيستم اين موضوع را در سرفصل دستور كار جلسات بازنگري مديريت قرار دهد.

اين مشاور داراي رتبه بندي پايه 3 راهسازي و پايه 3 ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد و به منظور بهبود مستمر فعاليت ها ، سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 معياركار قرار گرفته است .

سازه تلویزیون شهری سایان

 

اجاره تلویزیون شهری

اجاره انواع تلویزیون شهری و نمایشگر ها و سیستم های تصویری ویژه تمامی مراسم ها و برنامه ها

اجاره تلویزیون شهری

توضیحات بیشتر

Go to top