تحقیق و توسعه شرکت سایان تلویزیون شهری

 1. تهیه گزارشات خاص مدیریتی
 2. پاسخ به مکاتبات موارد ارجاع کارشناسی
 3. تهیه وتنظیم بخشنامه دستورالعمل‌ها به دستور مقام مدیریت
 4. تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیک و عملیاتی
 5. تلخیص و بهره‌برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی  در فرآیند امور
 6. پیاده سازی برنامه های عملکردی
 7. تهیه فلوچارتهای مدیریتی
 8. بررسی قوانین و دستورالعملهای صادره
 9. تدوین برنامه های تحول اداری درساختارهای فرایندی و پرسنلی
 10. ایجاد بسته های آموزشی و مجموعه قوانین
 11. استقرار کامل طرح تکریم ارباب رجوع
 12. ایجاد پایانه اطلاع رسانی
 13. ایجاد و گسترش وب سایت اداره کل در جهت ایجاد پایگاه داده و اطلاع رسانی
 14. تهیه پاسخ به نامه های مراجع نظارتی و محاسباتی
 15. انجام امور خاص ارزی
 16. انجام امور خاص اصلاح فرایند در محدوده امور مالی سازمان
 17. تهیه عملکردهای خاص
 18. انجام کلیه امور ارزشیابی پرسنل و سایر امور پرسنلی کارکنان
 19. انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان با محوریت برنامه استراتژیک آموزشی
 20. انجام کلیه موارد مربوط به اصلاح ساختارسازمانی
 21. و انجام هر گونه امور ارجاعی خاص

اجاره تلویزیون شهری

اجاره انواع تلویزیون شهری و نمایشگر ها و سیستم های تصویری ویژه تمامی مراسم ها و برنامه ها

اجاره تلویزیون شهری

توضیحات بیشتر

Go to top